കർമ്മത്തിന്റെ ഗുഹ്യഗതി

മനുഷ്യന് പലയിടത്തും രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ഭയം.... മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ ആനയെ , വന്യമൃഗങ്ങളെ ഭയം...... അതിർത്തിയിൽ തീവ്രവാദികളെ , അന്യരാജ്യക്കാരെ ഭയം.... ഇങ്ങനെ എത്രയോ നിരപരാധികൾപോലും എന്തിനെയെങ്കിലും എപ്പോഴും ഭയപ്പെട്ടു ജീവിക്കേണ്ടിവരുന്നു... കാരണമെന്തെന്ന് ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ...?
ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടോ....!!??(നാം പണ്ടുമുതലേ പാടാറുണ്ട്.. താൻ. താൻ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കര്മത്തിൻ ഫലം താൻ താൻ അനുഭവിക്കുമെന്ന്... )ഇവിടെയാണ് പൂർവജന്മകർമത്തിന്ടെ ഗുഹ്യഗതിയുടെ ചുരുളഴിയുന്നത്.... മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ തെറ്റുകൾ ചെയ്തുകൂട്ടുന്നു...!?
പലരും ചിന്തിക്കും ഞാനാരെയും കൊല്ലുന്നോ പാപം ചെയ്യുന്നോ ഇല്ല... എന്നാൽ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുന്നതിനെ തിന്നുന്നതും... കൊല്ലുന്നവനെക്കാൾ പാപം ചെയ്യലാണ്... രാഷ്ട്രീയമായി പകപോക്കാൻ... ഏതെങ്കിലും വിരോധംമൂലം കൊല്ലാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവരുടെയും വിധി ആ ജന്മത്തിലോ... അടുത്ത ജന്മത്തിലോ അതേപോലെ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും....!! അത്തരക്കാരാണ് അടുത്തജന്മങ്ങളിൽ അത്തരം സ്ഥാനങ്ങളിൽപോയി ജനിക്കുന്നത്....!!
(മുൻജന്മ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായി മാരകവും.. മൃഗീയവുമായി അപകടങ്ങളും... കൊലപാതകങ്ങളും എല്ലാം കാണേണ്ടിയും അനുഭവിക്കേണ്ടിയും വരുന്നു.. )ഇതിനൊന്നും ഈശ്വരനെ വിളിച്ചിട്ടോ.. പഴിചാരിയിട്ടോ കാര്യമില്ല..ഇതെല്ലാം കർമ്മത്തിന്റെ ഗുഹ്യഗതിയാണ്.....!!